Privatlivspolitik

 

PERSONDATAPOLITIK FOR DEL AF INDRE MISSION: HJALLERUP BIBELCAMPING

 

 

 1. Generelt

1.1. Denne Persondatapolitik (”Politik”) er gældende for samtlige af de oplysninger, du giver til os, og/eller vi indsamler om dig, enten som led i et bidragyderforhold, som opført på en fælles adresseliste eller som bruger af vores tjenester, herunder ved færden på vores hjemmesider. I Politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger, vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig mm. Du bør læse denne Politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, du ikke kan acceptere. På (link: https://www.hjallerupbibelcamping.dk/ ) vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af Politikken.

2. Dataansvarlig

2.2 Den dataansvarlige organisation for behandling af dine personoplysninger er:

Hjallerup Bibelcamping, del af Indre Mission
Adresse: https://www.hjallerupbibelcamping.dk/
Telefon: 22 14 38 82 (daglig leder)
E-mail: hjallerup@indremission.dk
CVR-nr.: 65 21 91 15
(Herefter ”Organisationen”)

2.3 Den overordnede retlige ramme for vores behandling af personlige oplysninger er Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger, om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF med tilhørende regulering. I tillæg hertil Folketingets Lov nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordningen (databeskyttelsesloven).

2.4 Alle spørgsmål vedrørende nærværende Politik, behandlingen af dine oplysninger samt mistanke om manglende overholdelse skal i første omgang rettes til:

Daglig leder Hege Lovise Aaen
Hjallerup Bibelcamping
E-mail: hjallerup@indremission.dk
Telefon: 22 14 38 82

3. Definitioner

3.1 Nedenfor følger definitioner af visse af de væsentligste persondataretlige begreber:

 

Personoplysninger

Enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Det vil sige alle oplysninger, som direkte eller indirekte, alene eller i kombination, kan identificere en bestemt fysisk person.

Dataansvarlig

Den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution eller et andet organ, der alene eller sammen med andre afgør til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler, der må foretages behandling af personoplysninger.

Databehandler

Den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution eller et andet organ, der behandler personoplysninger på den dataansvarliges vegne.

Behandling

Enhver aktivitet eller række af aktiviteter, som involverer brug af personoplysninger, fx indsamling, registrering, systematisering, ændring af, søgning i, sammenstilling, overladelse eller videregivelse til personer, myndigheder, selskaber mv. uden for Organisationen.

Særlige kategorier af personoplysninger

Oplysninger om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforenings-mæssigt tilhørsforhold, helbredsoplysninger herunder genetiske data, biometrisk data med henblik på identifikation samt oplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuel orientering (følsomme oplysninger).

Persondataforordningen

Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger, om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF med tilhørende regulering.

Databeskyttelsesloven

Folketingets Lov nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger.

   

   

   

  4. Formål med behandlingen af dine personoplysninger

  4.1 Afhængig af, om du er bidragyder hos os eller måske blot bruger af vores hjemmesider, er vi forpligtede til behandle dine personoplysninger i et sådant omfang, at vi dels kan give dig de ydelser, du efterspørger, og dels leve op til de forpligtelser, vi har som forening. Dette gælder både ved håndtering af dine eventuelle bidrag - medmindre du vælger at bidrage anonymt, og dine booking- og kontakt oplysninger ved tilmelding til campingen. Det kan også være ved din brug af vores online bookingsystem, ved kontakt til vores medarbejdere/kundeservice og/eller i forbindelse med vores markedsføring over for dig.

  5. De personoplysninger, som vi behandler om dig

  5.1 Disse oplysninger indsamler vi direkte fra dig:

  5.1.1 Når du er kunde/campist, sponsor og/eller bidragyder hos os, indsamler vi følgende almindelige personoplysninger fra dig: Navn, adresse, postnummer, by, telefonnummer og emailadresse, registrerings- og kontonummer samt kommunikations præferencer. Afhængig af dit forhold til os eller din aktivitet, opbevarer vi oplysninger om dit CPR-nr., eksempelvis hvis du selv har opgivet dette til evt. fradrag for eventuelle bidrag, eller såfremt vi har en indberetningspligt. 

  5.1.2 Når du fremgår af den fælles adresseliste over personer, der har tilknytning til arbejdet på den ene eller anden måde, indsamler vi: Navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Du vil blive bedt om at underskrive en samtykkeerklæring, hvoraf adresselistens formål vil fremgå. Et samtykke kan altid trækkes tilbage. Se mere pkt. 11.6

  5.1.3 Når du besøger vores hjemmesider og klikker dig rundt i vort univers, indsamler vi data vedrørende dine bevægelser mellem forskellige sider og tjenester samt i visse tilfælde også din IP-adresse. Hvis du fra en af vores hjemmesider kontakter os via formularer eller tilmelder dig nyhedsmails, indsamler vi dit navn og din e-mailadresse. 

  5.1.4 Vi indsamler som udgangspunkt ingen særlige kategorier af personoplysninger om dig.

  6. Cookies

   På vores hjemmesider gøres der brug af ”cookies” til at styre login samt til at indsamle webstatistik. En cookie er en lille tekstfil, der sendes fra vores server til din browser og lagres på din computers harddisk eller din mobile enhed. Cookies betyder, at du mere effektivt og nemmere kan bruge hjemmesiden.

   Vi behandler ikke information om brugeradfærd, som indsamles via cookies på en måde, der kan forbinde brugeradfærden med bestemte personer. Du kan indstille din browser til at informere dig, når du modtager en cookie således, at du altid har mulighed for at tage stilling til, om du vil acceptere den. Du kan også vælge helt at slå funktionen fra. Hvis du gør det, vil hjemmesiden dog ikke fungere optimalt.

   Cookierne indeholder ikke personoplysninger såsom oplysninger om dit navn, din e-mailadresse eller andre personlige oplysninger udover, hvad der måtte fremgå af nærværende Politik.

    7. Sådan behandler vi dine personoplysninger

    7.1 Helt konkret bruger vi dine personoplysninger til flere forskellige formål afhængig af, om du er bidragyder hos os, står på vores mail-adresseliste, er aktiv i Organisationen, eller om du alene er bruger af vores hjemmesider.

    7.1.1 Er du bidragsyder, anvender vi dine personoplysninger til at:

    7.1.2 Er du sponsor hos os, anvender vi dine personoplysninger til at:

    7.1.3 Er du kunde/campist hos os, anvender vi dine personoplysninger til at:

    7.1.4 Er du med på vores mail-adresseliste, anvender vi dine personoplysninger til at:

    7.1.5 Er du aktiv i Organisationen, bruger vi dine personoplysninger til at

    7.1.6 Er du alene bruger af vores hjemmesider, anvender vi dine personoplysninger til at:

    8. Hvorfor har vi lov til at behandle oplysninger om dig? 

    8.1 Når du giver et bidrag til os, eller indgår anden form for aftale med os, behandler vi dine almindelige personoplysninger til netop det pågældende formål. Det juridiske grundlag for behandling af dine personoplysninger er Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (b), idet behandlingen af dine oplysninger er nødvendig for, at vi kan opfylde vores aftale med dig.

    8.2 Vi har også mulighed for at behandle dine almindelige personoplysninger fordi, vi har en legitim interesse i at behandle oplysningerne om dig, jf. Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (f), medmindre din ret til at opnå beskyttelse af dine egne almindelige personoplysninger går forud for vores legitime interesse i at behandle dine oplysninger. 

    8.3 I visse tilfælde er vi også retligt forpligtet til at behandle personoplysninger om dig. Det kan fx være til brug for dokumentation af transaktionsspor i medfør af reglerne i bogføringsloven. Vi skal blandt andet gemme regnskabsmateriale i fem år fra afslutningen af det regnskabsår, som regnskabsmaterialet vedrører. Det kan ligeledes være i forbindelse med indberetninger til SKAT, så du kan få fradrag for dine bidrag til os. Indberetninger til SKAT skal ske med angivelse af CPR-nr., jf. skattekontrolloven, og det er grundlaget for vores behandling af oplysninger om dit CPR-nr.

    8.4 I tilfælde hvor du afgiver oplysninger til en adresseliste, vil vi hvor der ikke findes andet grundlag, finde grundlag for behandlingen i Persondataforordningens artikel 6, stk 1 litra a.

    8.5 Såfremt du afgiver eller har afgivet særlige kategorier af personoplysninger (følsomme oplysninger) til os, så er grundlaget for vores behandling Persondataforordningens artikel 9, stk. 2 (d), idet vi er et organ, som ikke arbejder med gevinst for øje, og idet vores sigte er af religiøs art. Behandlingen af dine særlige kategorier af personoplysninger (følsomme oplysninger) foretages som led i vores legitime aktiviteter med henblik på at udleve Organisationens formål: ”Lede til Jesus – leve i ham”. Derudover sker behandlingen af dine oplysninger under den betingelse, at du, på grund af Organisationens formål, er i regelmæssig kontakt med os.

    8.6 Er du ikke bidragyder hos os eller med på en adresseliste, men fx blot bruger af vores hjemmeside, har vi – i begrænset omfang - brug for at kunne administrere de oplysninger, som du selv afgiver til brug for fx cookie-håndtering. Vi kan i nogle tilfælde registrere, hvilke IP-adresser, der har besøgt vores hjemmeside. En IP-adresse kan være en personoplysning, og såfremt vi behandler din IP-adresse, så vil det ske på samme grundlag som beskrevet ovenfor under pkt. 8.2.

     9. Deling af dine personoplysninger

     9.1 Vi kan dele dine personoplysninger med de leverandører og samarbejdspartnere, som bistår os fx med vores betalinger, IT-drift, hosting mv. Det betyder, at vi kan dele dine oplysninger med eksempelvis vores serviceleverandører og vores bank.

     9.2 Vi har også mulighed for at dele dine oplysninger med vores landsorganisation i det omfang, at dette er lovligt (f.eks. ved fradrag for gaver):

     Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark
     Korskærvej 25
     7000 Fredericia
     Telefon: 45 75 92 61 00
     E-mail: post@indremission.dk
     CVR-nr.: 65 21 91 15 

     9.3 I tillæg til ovenstående deler vi dine oplysninger i det omfang, vi er forpligtede hertil, fx som følge af krav om indrapportering til offentlige myndigheder som fx SKAT.

     10. Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

      Vi opbevarer dine personoplysninger efter nedenstående regler:

       10.1 Er du kunde eller bidragyder hos os, vil vi opbevare dine personoplysninger i op til 5 år fra afslutningen af regnskabsperioden, hvor sidste bidrag er givet.

        10.2 Er du bruger af vores hjemmeside og samtidig hverken kunde eller bidragyder, opbevarer vi de oplysninger, vi har registreret om dig, i op til 3 år fra udgangen af hændelsesåret. Har du aktivt tilmeldt dig en tjeneste (f.eks. nyhedsmail) på vores hjemmeside, opbevarer vi dine oplysninger, indtil du framelder dig igen.

         10.3 Er du skrevet på en adresseliste, opbevarer vi dine personoplysninger til samtykkeerklæringen er trukket tilbage, eller du er fraflyttet nærområdet. Dine personoplysninger vil også blive slettet, hvis de er fejlagtige og korrektion ikke er mulig. 

          11. Dine rettigheder

          11.1 Indsigt

          11.1.1 Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig. Ved at kontakte os på vores adresse (se pkt. 2.1) kan du anmode om indsigt i de personoplysninger, vi har registreret om dig, herunder de formål, som oplysningerne er indsamlet til. Vi vil efterkomme din indsigtsanmodning så hurtigt som muligt.

          11.2 Berigtigelse og sletning 

          11.2.1 Du har ret til at anmode om korrektion, supplerende behandling, sletning eller blokering af de personoplysninger, vi behandler om dig. Vi vil efterkomme din anmodning så hurtigt som muligt og i det omfang, det er nødvendigt. Hvis vi - af en eller anden grund - ikke kan imødekomme din anmodning, kontakter vi dig. 

          11.3 Begrænsning af behandling

          11.3.1 Du har – under særlige omstændigheder - ret til at få begrænset behandlingen af dine personlige oplysninger. Kontakt os venligst, hvis du ønsker en begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger. 

          11.4 Dataportabilitet 

          11.4.1 Du har ret til at modtage dine personoplysninger (det gælder kun oplysninger vedrørende dig selv, som du selv har givet os) i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet). Kontakt os venligst, hvis du vil udnytte muligheden for dataportabilitet.

          11.5 Indsigelsesret

          11.5.1 Du har ret til at bede os om ikke at behandle dine personlige oplysninger i de tilfælde, hvor behandlingen er baseret på artikel 6, stk. 1 (e) (opgave i samfundets interesse eller offentlig myndighedsudøvelse) eller artikel 6, stk. 1 (f) (legitim interesse). Det fremgår af nærværende Politik i hvilket omfang, vi behandler dine oplysninger til sådanne formål. Du kan til enhver tid udøve retten til indsigelse ved at kontakte os.

          11.6 Tilbagekaldelse af samtykke 

          11.6.1 Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Din tilbagetrækning påvirker ikke lovligheden af den behandling, der blev gennemført, før du trak dit samtykke tilbage. Kontakt os venligst, hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke.

          11.7 Der kan være betingelser eller begrænsninger knyttet til udnyttelsen af ovennævnte rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, du fx har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde, det afhænger af de særlige omstændigheder for den pågældende behandlingsaktivitet.

           12. Eventuelle konsekvenser ved ikke at afgive personoplysninger

           12.1 Såfremt du er forpligtet til at give oplysninger om dig selv til os, så vil det fremgå dér, hvor vi indsamler oplysningerne. Hvis du ikke vil afgive de personoplysninger, vi beder om, kan det have den konsekvens, at vi ikke kan levere de tjenester til dig, som du efterspørger, oprette dig som bidragyder, etc. 

            13. Sikkerhed

            13.1 Vi har implementeret interne regler og procedurer for opretholdelse af passende sikkerhed fra det tidspunkt, hvor vi indsamler personoplysninger frem til sletning, ligesom vi alene overlader vores behandling af personoplysninger til databehandlere, som opretholder et tilsvarende passende sikkerhedsniveau.

             14. Klage til tilsynsmyndighed

             14.1 Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til det danske datatilsyn:

             Datatilsynet
             Borgergade 28, 5. sal
             1300 København K.
             Telefon: 45 33 19 32 00
             E-mail: dt@datatilsynet.dk

             15. Opdatering af denne Politik

             15.1 Organisationen er forpligtet til at overholde de grundlæggende principper om beskyttelse af personoplysninger og databeskyttelse. Vi gennemgår derfor regelmæssigt denne Politik for at holde den opdateret og i overensstemmelse med gældende principper og lovgivning. Denne Politik kan ændres uden varsel. Væsentlige ændringer af Politikken vil blive offentliggjort på vores hjemmeside sammen med en opdateret version af Politikken.

             15.2 Eventuelle ændringer, vi måtte foretage i nærværende Politik i fremtiden, vil blive offentliggjort på denne side og kan eventuelt blive meddelt dig via e-mail.

              

             Denne Politik er senest opdateret 5.2.2021